Logotyp SłówkaAngielski.pl
Email:   Hasło:  
Zarejestruj się / Przypomnij hasło  Zapamiętaj   

O co chodzi?

  1. poznawaj nowe słówka angielskie
  2. rozmawiaj swobodnie w najpopularniejszym języku świata
  3. zdobądź pracę na jakiej Ci zależy!

Jak to działa?

  1. zapisujesz się poniżej
  2. co drugi dzień na twoją skrzynkę pocztową otrzymasz lekcję zawierającą 3 nowe słówka angielskie oraz przysłowie lub idiom
  3. po każdych 15 lekcjach (czyli ok. miesiąca) otrzymasz podsumowanie zawierające wszystkie słówka z 15 lekcji, a następnego dnia możliwość sprawdzenia się w krótkim teście ze słówek (jeśli będziesz chcieć oczywiście- testy są dla Ciebie)


Zgadzam się z Polityką Prywatności

Zestaw słówek angielskich o tematyce 'Ekologia'

Pobierz plik .pdf ze słówkami Pobierz plik .pdf ze słówkami

air powietrze
pollution zanieczyszczenie
atmosphere atmosfera
carbon węgiel
dioxide dwutlenek
chemical chemiczny
conservation ochrona środowiska
contamination zatrucie
decimation zdziesiątkowanie
deforestation wycinanie lasów
depletion wyczerpanie
drought susza
campaign kampania
emission emisja
environment środowisko
protection ochrona
extinction wymarcie
fertilizer nawóz
flood powódź
fumes spaliny
global globalne
effect efekt
waste odpady
industrial przemysłowe
litter śmieci
misuse nadużycie
national narodowy
park park
habitat środowisko
spill wyciek
oil ropa
ozone ozonowa
hole dziura
layer warstwa
pesticides pestycydy
population ludność
sewage ścieki
soil gleba
erosion erozja
solar słoneczna
energy energia
species gatunki
leak przeciek
supply zasoby
rain deszcz
acid kwaśny
biodegradable ulegające rozkładowi
degradable ulegające degradacji
disposable ulegające degradacji
noxious szkodliwe
plastic plastikowy
container pojemnik
polluted zanieczyszczone
recycled przetworzone
unit niezdatny
petrol benzyna
unleaded bezołowiowa
wild dzikie
absorb wchłaniać
burn spalać
contaminate zanieczyścić
destroy niszczyć
dump wyrzucać
emit emitować
expel wydalać
neglect zaniedbywać
poison zatruwać
protect chronić
recycle przetwarzać
save oszczędzać
alternative alternatywne
rubbish śmieci
landfill wysypisko śmieci
lead ołów
melt topnieć
climate klimatyczna
organic organiczny, naturalny
overpopulation przeludnienie
smog smog
water woda
harmful szkodliwy
sort segregować

zebrał i opracował: Bartłomiej Trybuła

Design by Bartłomiej 'Hx' Trybuła 2009. All rights reserved.